بکاپ ها به مدت یک ماه نگهداری می شود و در صورتی که ماه دوم تمدید شود بکاپ ماه اول پاک می شود

بکاپ ها به مدت یک ماه نگهداری می شود و در صورتی که ماه دوم تمدید شود بکاپ ماه اول پاک می شود

پلن 1

بکاپ هر روز 8 صبح
بکاپ تنها حجم کمتر از 2گیگ
کنترل پنل های سیپنل نیاز به دسترسی دارد

پلن 2

بکاپ هر روز 8 صبح
بکاپ تنها حجم کمتر از 5گیگ
کنترل پنل های سیپنل نیاز به دسترسی دارد

پلن 3

بکاپ هر روز 8 صبح
بکاپ تنها حجم کمتر از 10گیگ
کنترل پنل های سیپنل نیاز به دسترسی دارد

بکاپ نامحدود

بکاپ هر روز 8 صبح
نگهداری تا 1 ترابایت فضا
کنترل پنل های سیپنل نیاز به دسترسی دارد
نگهداری تا زمانی که سرویس بکاپ داشته باشید و تمدید کنید